Alytaus muzikos mokykla įsteigta 1957 m. rugsėjo 10 d.

Muzikos mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, atributiką, sąskaitas banke.

Muzikos mokyklos grupė ir tipas – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Muzikos mokykla gali vykdyti neformalųjį vaikų ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Muzikos mokyklos paskirtis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas; neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, etnokultūrinis ir teatrinis ugdymas.

Mokymosi formos – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis ir nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas, nuotolinis, ugdymosi šeimoje).

Išsilavinimo pažymėjimas – mokiniams, baigusiems Muzikos mokyklos teikiamas muzikinio ugdymo dalykų mokymo programas (pradinio ir pagrindinio ugdymo programa) ir išlaikiusiems mokyklos baigiamuosius žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimą, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira, šiuolaikiška, nuolat besimokanti, formalųjį švietimą papildančio ugdymo bei neformaliojo švietimo mokykla, garsėjanti šalyje ir užsienyje savo mokinių paisekimais, saviraiškos gebėjimais ir kūrybiškumu.

MOKYKLOS MISIJA

Sudaryti lygias galimybes kiekvieno mokinio saviraiškai, muzikinių gebėjimų ir talento puoselėjimui, siekti dermės tarp asmenybės brandos, pasiekimų ir individualios pažangos bei jos sklaidos sociokultūriniame kontekste.

MOKYKLOS TIKSLAI

Tenkinti mokinių muzikos pažinimo, ugdymo ir įgūdžių lavinimo saviraiškos poreikius, padėti jiems įgyti pradinius muzikinius įgūdžius, ugdyti naujus muzikinius gebėjimus, skonį, kultūrą; sistemingai plėsti žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomą meninę kompetenciją, teikti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos ir meno srities specifika; teikti kryptingą išsilavinimą, padedantį pasirengti tolesniam mokymuisi aukštesnės pakopos muzikinio ar meninės krypties pedagoginio profilio ugdymo institucijose gabiems vaikams ir jaunuoliams, o suaugusiems – tęsti mokymosi visą gyvenimą galimybes.