ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLAI (įmonės kodas, 191057492, Sporto g. 12, 62152 Alytus)

reikalingas direktoriaus pavaduotojas/-a

Pareigybės lygis – A2, 0,5 pareigybės.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą Muzikos mokykloje – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ir prižiūrėti ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti mokinių veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai).

Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, rūpintis pagalbos teikimu specialiųjų poreikių mokiniams. Koordinuoti ugdymo plano rengimą, parengti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius, suderinti individualių užsiėmimų tvarkaraščius, parengti savo darbo ataskaitas, vykdyti kuruojamų dalykų elektroninio dienyno, registrų priežiūrą.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip dviejų metų pedagoginio darbo stažą;
 • gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas dirbant su teksto (Word), skaičiuoklių rengimo tvarkyklėmis (Excel) ir kitomis darbui reikalingomis programomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
 • išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą, išmanyti mokinių, pedagogų registro ir kitų švietimo informacinių sistemų funkcionalumą.
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą);
 • gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo (iki 2022-09-28).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama tel. (8 315) 74115, (8 636 97511).

 

Atnaujinta 2022-09-15