KA210-ADU – mažos apimties partnerystė suaugusiųjų švietime

Skaitmeniniai pasakojimai trečiajam sektoriui

 

Projekto koordinatorius – L’Altra Città ETS (Italy, Toscana, Grosseto)

Projekto partneriai: Odpovědná společnost, z. s. (Čekijos Respublika, Praha)

Alytaus muzikos mokykla (Lietuva, Alytus)

 

Projektu siekiama, kad jaunų suaugusiųjų grupė įgytų/įtvirtintų naratyvinius ir skaitmeninius įgūdžius ir tuo pat metu jie būtų paskatinti aktyviai dalyvauti atitinkamose bendruomenėse, kuriant vaizdo įrašus, kuriuose būtų galima papasakoti savanorystės istorijas/kelius bendradarbiaujant su vietinėmis asociacijomis. .

Kitas tikslas yra jaunimo savanorystės skatinimas ir asociacijų organizacijų kartų kaita.

Veikla

Intervencija yra padalinta į dvi veiklas:

1) nuotolinio mokymo kurso teikimas sinchroniniu režimu ir anglų kalba apie skaitmeninį pasakojimą per virtualią klasę, kurią dalyviai galės pasiekti;

2) skaitmeninių pasakojimų produktų realizavimas „nacionaliniuose“ pogrupiuose dalyvaujant bent trims asociacijoms iš kiekvienos šalies.

Projektas numato daugiakalbių vaizdo pamokų sklaidą ir baigiamąjį renginį skaitmeninėje platformoje.

Projekto rezultatai:

Pasibaigus projektui, naudos gavėjai pastebės, kad jų įgūdžiai, susiję su skaitmeninio pasakojimo produkto kūrimu ir konstravimu, pagerėjo; taip pat jie geriau suvoks vietos trečiojo sektoriaus vaidmenį skatinant veiksmus, kuriais remiama bendruomenė.

Be to, internetinio asinchroninio kurso apie skaitmeninį pasakojimą ir savanorių istorijų, pasakojamų naudojant skaitmenines priemones, naudojimas laikui bėgant paskatins naujų savanorių mokymą.

Kick-off seminaras (Grosseto, Italija)

Tarptautiniai on-line mokymai 

 

 

 

KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education

Digital Storytelling for non profit organizations

 

Project coordinator L’Altra Città ETS (Italy, Toscana, Grosseto)

Project partners: Odpovědná společnost, z. s. (Czech Republic, Prague)

Alytus music school (Lithuania, Alytus)

 

The project aims to make a group of young adults acquire/consolidate narrative and digital skills and, at the same time, encourage their active participation in their respective communities, through the creation of videos able to tell volunteering stories/paths in collaboration with local associations.

Another objective of the intervention concerns the promotion of youth volunteering and the generational turnover of associative bodies.

Activities

The intervention is divided into two activities:

1) provision of a remote training course, in synchronous mode and in English, on digital storytelling through a virtual classroom that participants will access;

2) realization, in “national” subgroups, of digital narrative products with the involvement of at least three associations for each country.

The project provides for the dissemination of multilingual video lessons and a final event on a digital platform.

Project results:

At the end of the project, the beneficiaries will see their skills increased with respect to the design and construction of a digital storytelling product, as well as have a greater awareness of the role of the local Third Sector in the promotion of actions to support the community.

Furthermore, the usability over time of the online asynchronous course on digital storytelling and volunteer stories told through digital tools will foster the training of new volunteers.