Laikraštis „Alytaus Naujienos“ nr. 5 (13968) 2024-01-19

Alytaus muzikos mokyklos informacija. Dzūkijos dainorėlius vertino ir profesorė.

Alytaus muzikos mokykloje vyko 2024 m. „Dainų dainelės“ zoninis atrankos etapas. Jame dalyvavo dalyviai iš Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos savivaldybių. Pats konkursas šiemet mini 50-ies metų jubiliejų. Šio etapo nugalėtojai toliau varžysis LRT tiesioginiame televizijos eteryje. Konkurso dalyvius Mokykloje sveikino Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė. Konkurse dalyvavo 153 dalyviai iš 34 ugdymo įstaigų. Juos parengė 25 mokytojai, o dalyviams pritarė 14 koncertmeisterių ir 35 muzikantai. „Dainų dainelės“ dalyvius vertino kompetetinga komisija: pirmininkė: Irena Milkevičiūtė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros profesorė; nariai – Zita Radvilienė, „Dainų dainelės“ televizijos projekto vadovė; Žilvinas Meškuotis, „Dainų dainelės“ programos koordinatorius; Undinė Pinkevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė, Vytautas Andruškevičius, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas; Edita Česnulienė, Lazdijų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Rasa Babarskienė, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė; Loreta Tiškienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės meno mokyklos mokytoja metodininkė.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ nr. 131 (13947) 2023-11-21

Rūta Vaičaitienė. Alytaus muzikos mokyklos žvaigždutės spindėjo Paryžiuje.

Alytaus muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo XXVII tarptautiniame konkurse „Etoiles des Paris 2023“. Mokyklos mokiniai turėjo galimybę atlikti muzikinius kūrinius nuostabioje 1770 m. įkurto „Theatre Dejazet“ teatro salėje, kurioje yra koncertavęs ir W. A. Mocartas. Konkurse dalyvavo jaunieji muzikantai iš daugelio Europos Sąjungos šalių ir varžėsi muzikos, šokio, teatro bei folkloro grupėse. Alytaus muzikos mokyklos mokiniai buvo įvertinti prizinėmis vietomis: 2-oji vieta atiteko Elijui ir Elitai Stasiukynams (akordeonas, mokytoja metodininkė Violeta Ligeikienė); 1-oji vieta teko Rapolui Lastauskui (akordeonas, mokytoja metodininkė Rūta Vaičaitienė), Gabrieliui Zenevičiui (akordeonas, mokytoja metodininkė Violeta Ligeikienė), Jomilei Čepulei (fortepijonas, mokytoja metodininkė Lina Abromavičienė), Ąžuolui Vaičaičiui (saksofonas altas, vyresnysis mokytojas Paulius Adomaitis) ir Ugnei Valatkaitei (fortepijonas, mokytoja metodininkė Lina Abromavičienė). Alytaus muzikos mokyklos akordeonistų orkestras drauge su jungtiniu Kauno, Garliavos, Prienų, Vilkaviškio, Marijampolės, Lazdijų, Varėnos meno ir muzikos mokyklų mokiniais buvo apdovanoti aukščiausiu įvertinimu – Grand Prix. Mokiniai taip pat grožėjosi magiškuoju Paryžiaus miestu, lankė populiarias vietas.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 129 (13945), 2023-11-16.

Gabrielė Dambauskaitė. Muzikinė Čekija – Erasmus+ dovana meniškiems alytiškiams

2023 m. spalio paskutinę savaitę Muzikos mokyklos darbuotojų grupė dalyvavo KA1 – mobilumo Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000121028 veiklose, kursuose Čekijos Respublikoje, Prahos mieste. Projekto, kuris vadinasi  „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė įtraukiojo ir tarpkultūrinių Europos Sąjungos  vertybių kontekste“ tikslai yra susipažinti su  šios šalies kultūros paveldu, menine ir istorine aplinka, tobulinti meninio ugdymo ir kūrybos, taikant informacines technologijas, bei anglų kalbos įgūdžius, supažindinti su tarpkultūrinėmis vertybėmis, padėti mokytojams apmąstyti savo mokymo metodus, susijusius su tarpkultūriniu švietimu ir įtrauktimi, tobulinti dalyvių bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 125 (13941), 2023-11-07.

Aldona Vilkelienė „Alytuje susibūrė „Velvet“ ir „Mello“, jau veikia ir „Sutyla“.

Jaunų alytiškių diskusija apie tai, kaip sukurti muzikos grupę. Patirtimi dalijosi renginio iniciatorius Tomas Simanavičius, mokytojas ekspertas Rimantas Jočys, apie savo grupės  atsiradimą papasakojo patys grupės „Sutyla“ nariai, jie pagrojo keletą kūrinių. Straipsnyje pasakojama ir apie šviesų dailininką Miką Motuzą, kuris, būdamas keturiolikos metų, dirba su scenos šviesomis įvairiuose renginiuose.


www.alytus.lt

Alytaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija.

Alytaus muzikos mokykloje įtraukties procesai prasidėjo prieš porą dešimtmečių. 2023-10-20.

Straipsnyje pateikiama informacija apie mokinių, turinčių individualiųjų poreikių integraciją į Muzikos mokyklos ugdymo procesą. Prisiminimais dalijasi prof. dr. Aldona Vilkelienė.


 Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 110 (13926), 2023-09-30.

Saulė Pinkevičienė. Jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ dovana mokytojams  – programa „Muzika kaip kinas“.

Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje vykusiame šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinei mokytojų dienai, Muzikos mokyklos simfoninis orkestras drauge su VO Alytaus styginiu kvartetu vasaros stovyklos metu parengė naują programą. Šį projektą finansavo Alytaus miesto savivaldybė. Koncerte skambėjo kūriniai iš gerai žinomų kino filmų „Titanikas“, „Karibų piratai“ ir kt.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 108 (13924), 2023-09-26.

Muzikos mokykloje muzikuoja ir trimečiai. Alytaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija.

Straipsnyje pristatoma Muzikos mokyklos vykdoma trimečių muzikinio ugdymo programa. Su jais dirba mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė. Aktyvus dalyvavimas muzikinėje veikloje jau nuo trijų metų lavina protinę mažo vaiko veiklą, motoriką, skatina geras emocijas.


Muzikos barai. Meno ir mokslo žurnalas. 2023-08-04.

Aldona Vilkelienė. Palaimintas dievišku prisilietimu: girdinčios ir reginčios Samuelio Taco rankos.

Muzikų sąjungos puslapyje skelbiama publikacija apie alytiškį kineziterapeutą, gyvenantį Niujorke (JAV), jo kelią iš sporto į meną, labdaros fondo įkūrimą.

https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/palaimintas-dievisku-prisilietimu-regincios-ir-girdincios-samuelio-taco-rankos?fbclid=IwAR3LqMbaVTNK2CWb0SIHtFzJBb-q4FK4MG6ejObYSUe-b-fsGzyEuWWwVDM


Laikraštis „Alytaus naujienos“, Nr. 898 (13905), 2023-08-03.

Saulė Pinkevičienė. Kaip bus išleistos šių metų Kultūros premijos? Spausdins naują knygos tiražą, įsigis naują fotoaparatą ir surengs repeticijų stovyklą prie jūros“.

Straipsnyje pristatomi 2023 m. Kultūros premijų laureatai, tarp kurių Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras “Svajonė” ir mokytojų Rimanto Jočio ir Justinos Jočytės-Orinienės knyga “ Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrai”.


Laikraštis „Alytaus naujienos“, Nr. 73 (13889), 2023-06-30.

Aldona Kudzienė. „Ma­no se­ne­lis bu­vo mu­zi­kan­tas” – ste­buk­lin­ga fra­zė daž­no mu­zi­ko ke­ly­je…

Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se ypač il­gai ir šur­mu­lin­gai Alytaus muzikos mokyklos vie­no­je erd­vė­je lie­jo­si ar­mo­ni­kos, akor­de­o­no, smui­ko, kan­klių, lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės mu­zi­ka. Šį kar­tą jau­nas die­nas pri­si­mi­nė, sa­viems ge­bė­ji­mams va­lią da­vė gar­baus am­žiaus Aly­taus sen­jo­rai, tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Tra­di­ci­niai me­nai kaip prie­mo­nė stip­ri­nan­ti su­au­gu­sių­jų švie­tė­jų so­cia­li­nės įtrauk­ties kom­pe­ten­ci­jas“ da­ly­viai. Į pir­mą­jį pro­jek­to už­si­ė­mi­mą su­si­rink­ta ypač gau­siai. Dau­gu­ma pro­jek­to da­ly­vių – ke­lias­de­šimt me­tų mu­zi­kuo­jan­tys, kon­cer­ta­vę, da­ly­va­vę res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se, šven­tė­se ir šian­dien dar gro­jan­tys sa­vų žmo­nių su­si­bū­ri­muo­se.

https://www.alytausnaujienos.lt/ma-no-se-ne-lis-bu-vo-mu-zi-kan-tas-ste-buk-lin-ga-fra-ze-daz-no-mu-zi-ko-ke-ly-je?fbclid=IwAR0xpySuEsZxkLi84JsDx-AX5bEAb5I7hZRKhWOeLJ7yFGzQ_2vlWcDvqVA


Laikraštis „Alytaus naujienos“, Nr. 58 (13874), 2023-05-23.

Kultūros skyriaus informacija. Kas taps 2023 metų Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos laureatais?

Straipsnyje pristatomos visos 2023 metų Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos nominacijos. Tarp jų – Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“ ir mokytojai Rimantas Jočys ir Justina Jočytė-Orinienė.


Laikraštis „Alytaus naujienos“, Nr. 58 (13874), 2023-05-23.

Rūta Jasionienė. Alytaus muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė: „Kiekvienas darbas turi būti atliktas laiku ir su meile“.

Interviu su Muzikos mokyklos direktore aptariami įvairūs klausimai – nuo šeimos ir  atvykimo dirbti į Alytų iki darbo komandoje, lyderystės paslapčių, aptariami artimiausi Muzikos mokyklos planai ir svajonės.


Laikraštis „Alytaus naujienos“, Nr. 58 (13874), 2023-05-23.

Aldona Vilkelienė. Ar kalbėdami apie pozityvumą tampame geresni? Atsakymo ieškome meniniame ugdyme.

Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Pozityvusis meninis ugdymas – sąlyčio taškai ir perspektyvos“, kurią, bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojais, buvusiais ir esamais Erasmus projektų partneriais, organizavo Muzikos mokykla, buvo kalbama apie psichologines, pedagogines ir estetines pozityvumo prielaidas.


Valstietis.lt

Saulė Pinkevičienė. Samuelis Tacas; „Suderinti reikia ne tik instrumentus, bet ir muzikantų kūnus“

https://www.valstietis.lt/kultura/samuelis-tacas-suderinti-reikia-ne-tik-instrumentus-bet-ir-muzikantu-kunus/127711

Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vie­šė­jo iš Aly­taus ki­lęs, Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz). Šiuo me­tu at­vy­kęs skai­ty­ti pa­skai­tų Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tams, S.Ta­cas Jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ mu­zi­kan­tams iš­da­vė pa­slap­tį, ko­dėl ge­riau skam­ba or­kest­ras, ku­rio na­riai… mankš­ti­na­si.


Laikraštis „Alytaus naujienos“, Nr. 39 (173855), 2023-03-01.

Saulė Pinkevičienė. Gamtos ratu nuo sėklos iki brandos augalai keliauja į pavasarinio atbudimo simbolį – verbas.

Straipsnyje pristatomos Alytaus muzikos mokyklos ir lopšelio-darželio „Nykštukas” mokytojos ekspertės Jolantos Sabonienės  sukurtos verbos, aprašomi jų kūrimo būdai, pasakojama apie mokytojos Jolantos Sabonienės etnokultūrinę veiklą.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 4 (13820), 2023-01-10.

Aldona Vilkelienė „Dzūkų krašto pučiamųjų orkestrai pelnytai pateko į kultūros istoriją: apie juos išleista solidi knyga“.

Straipsnyje pristatomi knygos autoriai Rimantas Jočys ir Justina Jočytė-Orinienė, knygoje aprašyti svarbiausi dzūkų krašto orkestrų kūrimosi faktai, liudininkų atsiminimai.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 2 (13818), 2023-01-05.

Saulė Pinkevičienė. „Senuosius metus alytiškiai jau 16-ąjį kartą palydėjo su jaunimo simfoniniu orkestru „Svajonė“, keliančiu sparnus per Atlantą.

Tradiciškai kiekvienais metais gruodžio pabaigoje alytiškiai turi progą pasiklausyti Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertinės programos. Šį kartą ji papildyta miesto chorais, vokalistėmis. Dirigentas – Vytautas Kiminius.


Muzikos barai. Muzikos meno ir mokslo žurnalas. 2022. Nr. 9-12.

Saulė Pinkevičienė. „Muzika – geriausias tiltas tarp žmonių“.

Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ bendri koncertai su Borowsky šeimos muzikantais ir kvietimas orkestrui groti JAV.


Gabrielė Dambauskaitė. „Alytaus muzikos mokykla švenčia 65 metų sukaktį“.

2022 m. lapkričio 18 d. Alytaus miesto teatre buvo iškilmingai paminėta Muzikos mokyklos sukaktis. Bendruomenę sveikino miesto vadovai, buvę mokiniai, Muzikų sąjungos prezidentė A. Žigaitytė-Nekrošienė, miesto švietimų įstaigų vadovai.


Andrius Kasparaitis. „Didžioji muzikų šventė“.

Nacionalinėje filharmonijoje įteikti kūrybinių organizacijų apdovanojimai. Alytaus muzikos mokyklai atstovavo prof. dr. Aldona Vilkelienė, kuri drauge su Lietuvos muzikų sąjungos taryba įteikė „Auksinio disko“ apdovanojimus. Šių apdovanojimų sulaukė Liudas Mikalauskas, Renata Marcinkutė-Lesieur, Kauno miesto simfoninis orkestras ir jo vadovas Algimantas Treikauskas,  vaikų ir jaunimo centro choras „Kivi“, kurio vadovė yra Danguolė Aukselienė.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 141 (13811), 2022-12-15.

Rūtos Jasionienės žurnalistų būrelio mokinių darbai. „Mokytojas Tadas turistauti galėtų kad ir savaitę!”

Muzikos mokyklos mokytojas Tadas Žiūkas yra jaunas mokytojas, kuris dėsto gitaros ir klarneto dalykus, yra mėgstamas mokinių. Apie jo veiklą ir pomėgius aprašo mokinys, jaunasis žurnalistas Gustas.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 134 (13804), 2022-11-29.

A.Vilkelienė. „Muzika ir smegenys, arba Kodėl gydytojai dažnai būna baigę muzikos mokyklas“.

Moksliniame straipsnyje, kuris yra daugiau šviečiamojo pobūdžio, pasakojama apie sudėtingus neuroninius procesus, vykstančius smegenyse, klausantis muzikos arba muzikuojant.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 131 (13801), 2022-11-22.

Saulė Pinkevičienė. „Alytaus muzikos mokykla švenčia jubiliejų“.

Alytaus miesto teatre vyko Alytaus muzikos mokyklos 65 metų sukakties paminėjimas. Koncertavo gausiausi mokyklos kolektyvai, buvę mokiniai. Bendruomenę sveikino miesto vadovai, svečiai.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 128 (13798), 2022-11-15.

A. Vilkelienė. „Alytaus krašte mokslininkai skaičiuojami šimtais. Kaip įprasminsime jų darbus?”.

Alytaus muzikos mokyklos mokytoja ekspertė A. Vilkelienė straipsnyje rašo apie Alytaus krašto mokslininkų draugijos Vizija” pristatymą Butrimonių gimnazijoje, kur vyko susitikimas su Butrimonių miestelio bendruomene. Buvo pristatyti aktyvūs šio krašto mokslininkai, diskutuota apie jaunimo galimybes domėtis moksliniais pasiekimais.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 127 (13797), 2022-11-11.

Saulė Pinkevičienė.Ka­ras ir mu­zi­kos te­ra­pi­ja? Uk­rai­nie­čių vai­kus gro­ti mo­kan­ti mo­ky­to­ja ne­įsi­vaiz­da­vo, kad tai ga­li tap­ti re­a­ly­be“.

Muzikos mokykloje mokosi pabėgusių nuo karo ukrainiečių vaikai. Straipsnyje rašoma apie naujas mokytojų, mokinių ir vadovų patirtis“.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 108 (13778), 2022-09-24.

Saulė Pinkevičienė. „Lietuvos ir Amerikos muzikuojantis jaunimas išsiuntė taikos žinutę pasauliui, o „Svajonė“ sulaukė kvietimo į gastrolių turą JAV“. 

Projekto „Muzika – geriausias tiltas tarp žmonių“ renginiai, kurių metu Alytuje koncertavo Borowsky šeimos ansamblis. Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras  sulaukė išskirtinio amerikiečių dėmesio: vyko meistriškumo pamokos, bendri koncertai Veliuonos muzikos festivalyje ir Alytaus kultūros centre. Orkestras pakviestas koncertuoti JAV.


Muzikos barai. Muzikos meno ir mokslo žurnalas. 2022. Nr. 1-8. „Kai duodama pradžia dideliam ėjimui per didelę žemę”.

Žurnalistė Rūta Jasionienė kalbina ilgametę Muzikos mokyklos direktorę prof. dr. Aldoną Vilkelienę. Straipsnyje aptariami muzikos pedagogikos, muzikos terapijos klausimai, leidiniai apie Alytaus kultūros istoriją.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 71 (13741), 2022-06-23.

Saulė Pinkevičienė. „„Sva­jo­nės” kon­cer­tas Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je – tarsi tram­pli­nas į pa­si­ro­dy­mą su „Ame­ri­kos vir­tuo­zais” iš JAV“.

Šiame festivalyje grojo Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras. Programoje įtraukti pasirodymai su buvusiais mokiniais, kitais žymiais atlikėjais.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 68 (13738), 2022-06-16

Saulė Pinkevičienė. „Nau­jas įra­šas „Sva­jo­nės” CV: or­kest­ras gro­jo su vie­nu žy­miau­sių pa­sau­lio vio­lon­če­li­nin­kų pro­fe­so­riu­mi Da­vi­du Ge­rin­gu“.

Simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertas Alytaus miesto teatre diriguojant prof. D. Geringui. Koncerto metu vyko pokalbiai-diskusija, kurią moderavo Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė prof. dr. Audronė Žigaitytė.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 67 (13737), 2022-06-14.

Muzikos mokyklos info. „35-iems Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­tams įteik­ti di­plo­mai“

Birželio 9 d. Alytaus muzikos mokykloje 35-iems moksleiviai įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai, nuskambėjo padėkos ir sveikinimai pedagogams, dalyvavo miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis, kiti garbūs svečiai.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 52 (13722), 2022-05-10.

Rytis Zautra. „Muzikos tiltai atveria naujas vizijas“.

Alytaus kraštotyros muziejuje vyko prof. dr. Aldonos Vilkelienės, Muzikos mokyklos mokytojos ekspertės muzikinės ir pedagoginės veiklos pristatymas. Dalyvavo miesto bendruomenė, edukologijos magistrai.


Daiva Grabauskienė. „Dzūkų balsas Alytaus muzikos mokykloje“.

Puoselėdama gražias Dainavos krašto dainavimo tradicijas, Alytaus muzikos mokykla kiekvienais metais organizuoja tradiciniu tapusį Dzūkijos regiono ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, meno ir muzikos mokyklų konkursą-festivalį „Dzūkų balsas“, kuris sukviečia moksleivius ir mokyklų pedagogus, neabejingus savo krašto tradicijoms ir nuostabaus grožio dzūkiškų dainų puoselėjimui.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 45 (13715), 2022-04-22.

Aldona Kudzienė „Iš ieškojimų mezgasi svajonės, iš svajonių skleidžiasi vizijos, iš vizijų gimsta žmonės, iš žmonių telkiasi galia“

Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ nariai: doc. dr. Rytis Zautra, doc. dr. Rūta Petrauskienė, prof. dr. Aldona Vilkelienė su savo bendraminčiais atkūrė mokslininkų draugiją.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 41 (13711), 2022-04-12.

Asta Daironienė „Alytaus muzikos mokykloje tęsiama vargonų meno tradicija“.

Straipsnyje pristatoma vargonavimo tradicijos Lietuvoje, pasakojama, kaip alytiškiai domisi vargonų muzika.


Alytaus miesto savivaldybės FB puslapis.

https://alytus.lt/lt/naujienos/muzikinio-nuotolinio-ugdymo-patirtimi-alytaus-muzikos-mokykloje-dalijosi-visos-lietuvos-mokytojai

Informacija apie respublikinį muzikos (meno) mokyklų mokytojų nuotolinį seminarą-praktikumą „Iššūkiai ir galimybės muzikos mokyklose. Sėkmingiausi nuotolinio muzikinio ugdymo metodai“ ir apie naujo leidinio pristatymą.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 30 (13700), 2022-03-17.

Violeta Prakapavičienė. „Supynėme pynę iš garsų“.

Tęsiant daugiametę tradiciją rengti bendrą Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos ir Alytaus muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus mokinių koncertą, vyko nauji muzikiniai susitikimai Alytaus muzikos mokykloje.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 14 (13684), 2022-02-03.

AN informacija. „Priėmė naująją Muzikos mokyklos direktorę“.

Muzikos mokyklai pradėjo vadovauti jauna direktorė Gabrielė Dambauskaitė. Straipsnyje pateikiama informacija apie naująją vadovę.


Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 13 (13683), 2022-02-01.

AN informacija. „Padėkojo už sėkmingą darbą Muzikos mokykloje“.

Muzikos mokykloje vadovų kaita. Ilgametė direktorė Aldona Vilkelienė išėjo į užtarnautą poilsį, jai padėkojo miesto vadovai.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 1 (13671) Saulė Pinkevičienė „Alytiškiai šešioliktą kartą šventiškai palydėjo metus su „Svajone“ 2022 sausio 4 d.

Po dviejų metų pertraukos Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“ vėl koncertavo AKC rūmuose su nauja dirigente Paulina Bakšaitė.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 139 (13662) Ingrida Krikščiūnienė „Virtualus Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Atlėk, sakale“

Konkursas „Atlėk, sakale“ vyksta nuo 2012 metų. Jame pasirodo jaunieji talentai iš visos Lietuvos. Šiais metais konkursas buvo virtualus, jame dalyvavo per 200 jaunųjų muzikantų.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 121 (13644) „Alytaus Naujienų“ informacija „Skambanti muzikos istorija: Giedrius ir Viktoras Kuprevičiai“ 2021 spalio 26 d.

Giedrius Kuprevičius, viešėdamas Muzikos mokykloje, pristatė savo tėvo Viktoro Kuprevičiaus kūrybą, atliko muzikinių kūrinių.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 116 (13639) Muzikos mokyklos informacija „Muzikos ir vertybių sinergija“ 2021 spalio 14 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko doc. Dr. Lolitos Jolantos Piličiauskaitės knygų pristatymas. Leidinius recenzavo prof. dr. Aldona Vilkelienė.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 116 (13639) Muzikos mokyklos informacija „Profesinę šventę Muzikos mokyklos mokytojams nuskaidrino buvusių mokinių dovana“ 2021 spalio 14 d.

Muzikos mokyklos mokytojai lankėsi Nacionaliniame operos ir baleto teatre, operoje „Manon“. Tai – operos solistės Justinos Gringytės vardo labdaros ir paramos fondo dovana buvusios mokyklos kolektyvui.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 115 (13638) Aldona Kudzienė  „Lietuvos operos dainininkė Irena Milkevičiūtė „Didžiuojuosi esanti šios mokyklos dalimi, kurioje teko mokytis“ 2021 spalio 12 d. 

Butrimonių gimnazijoje viešėjo operos dainininkė Irena Milkevičiūtė, kuri klausėsi ir jaunųjų Muzikos mokyklos smuikininkių.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 115 (13638) Aldona Vilkelienė „Mažoji Alytaus obojininkų šeima“ 2021 spalio 12 d. 

Obojaus programa pradėta įgyvendinti Muzikos mokykloje prie 4 metus. Mokytoja Eglė Čeponaitė džiaugiasi, kad obojumi mokosi groti 8 mokiniai.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“ Nr. 108 (13631) Muzikos mokyklos informacija „Ką reiškia atlikėjui laimėtas nuotolinis konkursas JAV – gal tai raktas į muziko kelią?“ 2021 rugsėjo 25 d.  

Muzikos mokyklos mokinė Austėja Skorochodovaitė (mokytoja metodininkė Vita Naujikienė) tarptautiniame konkurse American Editios laimėjo I vietą.


Laikraštis „Alytaus Naujienos“  Nr. 103 (13626) Margarita Matulionytė „Šviesos Angelų sparnai palytėjo Alytų“ 2021 rugsėjo 14 d.  

Rekonstruotoje Sinagogoje skambėjo Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ ir mokytojos Paulinos Bakšaitės melodijos.


2021 m. gegužė

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Laikraštis
„Alytaus naujienos“
Nr. 51 (13574)
Saulė Pinkevičienė

„Virtualioje Europos jaunųjų muzikantų šventėje nuskambėjo ir „Svajonė“, o alytiškiai labai pasiilgo gyvos orkestro muzikos“

„Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“ jau patyrė šio Nerpelto festivalio magišką galią – per muziką suvienyti tūkstančius muzikos mylėtojų!“

2021-05-11
Alytaus miesto savivaldybė

https://bit.ly/3vP5scw

Alytaus muzikos mokyklos informacija

„Tarptautinis virtualus konkursas Alytaus muzikos mokykloje „Muzikinė mažųjų mozaika 2021“

2021 m. balandžio 12–gegužės 3 dienomis Alytaus muzikos mokykloje vyko V tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Muzikinė mažųjų mozaika 2021“.

2021-05-06

2021 m. kovas

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 30 (13553) Alytaus muzikos mokyklos Pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas, muzikos mokytojas ekspertas Rimantas Jočys „Išskirtiniai Alytaus muzikos mokyklos mokinių laimėjimai Kazachstane nuotoliniu būdu“

Karantinas ir pandeminė situacija Lietuvoje padiktavo naujus sprendimus nuotoliniame ugdyme. Šiuo sudėtingu laikotarpiu mokytojai įvairiausiais būdais stengiasi sudominti mokinius. Vienas iš nedaugelio sprendimų – nuotoliniai konkursai ir ne bet kokie, o organizuojami užsienyje. Alytaus muzikos mokyklos mokytojai „atrado“ labai įdomų konkursą vidurio rytuose Kazachstane, Astanos (Nur-Sultan) mieste.

2021-03-18

 

2021 m. vasaris

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 19 (13542) Alytaus muzikos mokyklos informacija „Alytaus muzikos mokykla ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorija supynė pynę iš garsų“.

Alytuje paskelbus karantiną, mokyklos susidūrė su dideliu iššūkiu – kaip toliau mokyti kiekvieną vaiką. Įvedus visuotinį nuotolinį mokymą, svarbiausias uždavinys buvo nepalikti vaiko užribyje, kad jis nepatirtų mokymosi nuostolių. Juk kiekvienas vaikas yra menininkas.

Alytaus muzikos mokykla garsėja šalyje ir užsienyje savo mokinių pasiekimais, saviraiškos gebėjimais ir kūrybiškumu. Džiugu, kad galime pasiekti savo mokinius Microsoft Teams platforma, vesti atviras pamokas, rengti koncertus, dalyvauti konkursuose nuotoliniu būdu.

2021-02-18
Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 13 (13536) Min­dau­gas Jo­nu­šas „Gied­rė Sur­do­kai­tė: „Kla­si­ki­nė mu­zi­ka – at­gai­va sie­lai“

Nuo de­vy­ne­rių pra­dė­jau mo­ky­tis Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, gro­jau smui­ku bei dai­na­vau. Vie­nas iš es­mi­nių mo­men­tų ma­no mu­zi­ki­nia­me ke­ly­je bu­vo, kai ket­vir­to­je kla­sė­je pra­dė­jau mo­ky­tis

2021-02-02

2020 m. lapkritis

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Epale – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma
https://rb.gy/xflrf1
Alytaus muzikos mokyklos bibliotekininkė Laima Žurava „Esi jaunas ir nori įkurti patrauklią darbo vietą Europoje? Pažink jos šalių kultūros paveldą kartu su „Erasmus+“!“

Keliauti, susipažinti su kitų šalių kultūra, jos paveldu, miestais galima ir jaukiai įsitaisius namuose. Taip jau sutapo, kad šių dienų kontekste projektas „Jaunų suaugusiųjų integracija į darbo rinką per kultūros paveldą“ pataikė tiesiai „į taikinį“ – kaip pamatyti pasaulį, kai negali keliauti? Idėja buvo sukurti virtualią kavinę su skambančia muzika, įvairiais patiekalais ir gėrimais.

2020-11-27
Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 131 (13507) Alytaus muzikos mokyklos informacija „Gimtadienis be sienų“ Muzikos mokyklos 63-jų įkūrimo metinių  šventė“

Laikas padiktavo netradicinę gimtadienio šventimo formą. Kaip byloja pirmasis Alytaus muzikos mokyklos metraštis, mokykla savo darbą pradėjo 1957 metų lapkričio 10 d. Atsižvelgiant į aplinkybes, gimtadienio šventę nuspręsta perkelti į virtualią erdvę.

2020-11-19
Laikraštis „Alytaus naujienos“ Nr. 131 (13507) Saulė Pinkevičienė „Naujametis koncertas greičiausiai vyks pavasarį, bet nauja programa „Svajonė in ROCK“ jau pakeliui pas žiūrovus“

„Esame nusiteikę kūrybiškai, pasiruošę priimti iššūkius ir lanksčiai reaguoti į besikeičiančią situaciją“, – taip jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ nuotaikas apibūdina viena jo vadovų Daiva Martikonytė.

2020-11-19

2020 m. rugsėjis

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Alytaus miesto savivaldybė
https://rb.gy/pufkgp
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija „Lazdijų krašte pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas“

Renginio metu Lietuvos partizanų dainas atliko LPKTS Lazdijų filialo ansamblis „Žilvitis“ (vadovė Aldona Kupčinskienė) ir LPKTS Alytaus filialo choras „Atmintis“ (vadovas  Vidas Simanauskas), simboliškai Lietuvos gyventojų kartas sujungė Alytaus „Volungės“ progimnazijos 5 b klasės ir Alytaus muzikos mokyklos 5 klasės mokinio Mato Diškevičiaus atlikta daina „Mano Vytis ir Trispalvė“ (kompozitorius Vaclovas Augustinas, eilės Vytės Nemunėlio). Mokinį parengė Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Birutė Jočienė.

2020-09-15
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/vkpa6k
Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius „Mokslo ir žinių dieną į Alytaus muzikos mokyklą rinkosi tik būsimi mokiniai – pirmokai“ 2020-09-01

2020 m. liepa

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Laikraštis
„Alytaus naujienos“ Nr. 78 (13454)
Alytaus muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas mokytojas ekspertas Rimantas Jočys „Alytaus muzikos mokyklos pučiamųjų skyriaus mokiniai į vasarą įžengė su laureatų diplomais“

Liepos 1 d. Muzikos mokykloje buvo pagerbti XXVIII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso laureatai, diplomantai, dalyviai, jų mokytojai bei koncertmeisteriai.

2020-07-14

2020 m. birželis

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Laikraštis
„Alytaus naujienos“ Nr. 73 (13449)
Prof. dr. Aldona Vilkelienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė „Per karantiną uždarytas sienas Europos Sąjungos projektas „Jaunų suaugusiųjų integracija į darbo rinką per kultūros paveldą“ atveria virtualiai“

Birželio viduryje Muzikos mokykloje rinkosi pirmus metus vykdomo projekto „Erasmus + KA2“ suaugusiųjų švietėjai ir besimokantieji. Jau keletą mėnesių nebuvo galimybės išvykti į planuotas savo partnerių – Austrijos bei Švedijos suaugusiųjų mokymo institucijas, todėl tęsti veiklas ir pasidalyti gerąja patirtimi teko virtualiai.

2020-06-30
Laikraštis
„Alytaus naujienos“ Nr. 72 (13448)
Saulė Pinkevičienė „Išsipildžiusia „Svajonės“ svajone pasidžiaugė ir prezidentas Gitanas Nausėda“

Nuo 2000-ųjų gyvuojantis ir šiemet jubiliejų švenčiantis jaunimo orkestras garsina Alytų ir yra pelnęs ne vieną laimėjimą, pagerbtas padėka, tačiau šįkart ji ypač svarbi ir todėl, kad ženklina išsipildžiusią kolektyvo svajonę dalyvauti tarptautiniame konkurse, ir kaip veiklos įvertinimas, atkeliavęs šį nelengvą pavasarį. Karantinas šiek tiek sulėtino pašėlusį „Svajonės“ tempą, tačiau nesustabdė polėkio.“

2020-06-27
Internetinis portalas „Dzūkijos veidas“ https://rb.gy/x2r1nm Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius „Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoniniam orkestrui „Svajonė“ – Prezidento padėka“ 2020-06-22
Laikraštis
„Alytaus naujienos“ Nr. 69 (13445)
https://rb.gy/pbamve
Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė „Dar ne šie­met, bet Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la tu­rės ab­sol­ven­tų, gro­jan­čių pu­čia­muo­ju in­stru­men­tu, pa­gal ku­rį de­ri­na­mas sim­fo­ni­nis or­kest­ras“

Šią sa­vai­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je įteik­ti di­plo­mai dar vie­nai ab­sol­ven­tų kar­tai. Ne vi­si jie sa­vo to­les­nį ke­lią su­si­es su mu­zi­ka, ta­čiau pra­ei­ty­je lie­kan­tys me­tai šio­je mo­kyk­lo­je kiek­vie­no gy­ve­ni­me įbrėš ryš­kų pėd­sa­ką. Moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la už­bai­gė nuo­to­li­niu bū­du, tai bu­vo nau­jų at­ra­di­mų lai­kas. Ka­ran­ti­nas ko­re­ga­vo ir di­plo­man­tų šven­tę, ku­ri šie­met bu­vo kuk­li, ma­žes­niuo­se bū­re­liuo­se, ta­čiau taip pat džiu­gi ir mo­ky­to­jams, tė­vams, ir pa­tiems ab­sol­ven­tams.

2020-06-16
Laikraštis
„Alytaus naujienos“ Nr. 63 (13439)
Alytaus muzikos mokyklos inf. „Alytaus muzikos mokyklos mokiniai – I Lietuvos interaktyvaus jaunųjų muzikantų konkurso „Muzika-@“ laureatai“

Paskelbtas nuotolinis mokymas tapo iššūkiu daugeliui muzikuojančių vaikų, jų mokytojams ir tėvams. Dėl šios priežasties buvo atidėta daugybė suplanuotų konkursų ir festivalių. Todėl, sužinoję apie galimybę dalyvauti naujame interaktyviame konkurse, jaunieji Alytaus muzikos mokyklos mokiniai kaipmat susidomėjo ir priėmė iššūkį.

2020-06-04

2020 m. balandis

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/y89gg8
Vilma Skroblienė, Marijus Šagunevičius „Alytaus muzikos mokyklos mokinių muzikinė padėka mamoms“ 2020-04-30
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/kexsid
Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius „Alytaus muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų „Muzikinė padėka medikams“ 2020-04-02
Radijo stotis FM99
https://rb.gy/q4x162
Liudas Ramanauskas „Virtualus Alytaus muzikos mokyklos renginys ir mokymasis karantino metu“ 2020-04-02

2020 m. vasaris

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/d4wlys
Vilma Skroblienė, Kęstutis Ražanauskas „Alytaus muzikos mokykla pasitiko VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiados antro etapo dalyvius“ 2020-02-05
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/dlgiyq
Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius „Muzikos mokykloje vyko konkursas Juozo Karpavičiaus fondo prizams laimėti“ 2020-02-04

2020 m. sausis

Žiniasklaidos priemonė Straipsnio / įrašo pavadinimas, autorius Publikavimo data
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/qbr9lu
Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius „Koncertas „Nesenkantis melodijų šaltinis“ subūrė kamerinės muzikos mylėtojus“ 2020-01-29
Dzūkijos televizija
https://rb.gy/fpaz1o
Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius „Alytaus muzikos mokykloje skambėjo vargonų muzika“ 2020-01-23

 

ARCHYVAS