KA122-ADU – Trumpalaikiai pedagoginio ir kito personalo suaugusiųjų mokymo mobilumai.

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė įtraukiųjų ir tarpkultūrinių Europos Sąjungos vertybių kontekste

 

Mokyklos strateginiame 2023 -2025 m. plane iškeliami veiklos prioritetai, kuriuose pabrėžiamas suaugusių besimokančiųjų kūrybiškumo išlaisvinimas, o veiklos didinimo kryptyse – įtraukiojo ugdymo įvairovės plėtra ir kompetencijų gilinimas tarpkultūriniame kontekste. Strateginio plano tiksle nubrėžtas suaugusiųjų sociokultūrinės ir tarptautinės raiškos siekis numatyti gerinti ir plėsti suaugusiųjų programas, sudaryti lygias galimybes kiekvienam (įtrauktis).

Mokyklos Tarptautiškumo strategijoje laikomasi principo, kad turi būti gerinama suaugusiųjų švietimo kokybė, tolerancija kultūrinei įvairovei. Remiantis poreikių tyrimo rezultatais ir Strateginiame plane iškeltais tikslais bei veiklos efektyvumo didinimo kryptyse numatytais rezultatais, taip pat, Erasmus+ programos kokybės standartais šiuo projektu siekiama įgyvendinti suaugusiųjų meninio švietimo, grįsto tarpkultūrine patirtimi, įprasminto skaitmeninėmis technologijomis turinio turtinimą, padedantį įtraukti suaugusius į visuomenę.

Projekto tikslas – padidinti suaugusiųjų švietėjų tarpkultūrines ir skaitmenines kompetencijas, siekiant efektyvios besimokančiųjų įtraukties. Tikslas susijęs su Muzikos mokyklos strateginiu poreikiu gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę, atsižvelgti į besimokančiųjų, turinčių įvairius individualiuosius poreikius.

Projekto veiklos: kursai ir mokymai Prahoje (Čekijos Respublika) ir Kipre, darbo stebėjimas Atėnuose, Graikijoje.

Rezultatai:

 • išsiplės dalyvių žinios apie Kipro bei Čekijos kultūrą, meno istoriją, suaugusiųjų su specialiaisiais poreikiais integravimą į vietos bendruomenę;
 • dalyviai sustiprins nuostatas apie įtraukties vertingumą;
 • išmoks kurti integruoto įvairių rūšių meno (muzika, dailė) metodus;
 • mokės palyginti ES šalių suaugusiųjų švietimo ir įtraukties kontekstus;
 • pagerins bendravimą užsienio kalba;
 • pagilins skaitmenines kompetencijas;
 • įtvirtins tiriamuosius įgūdžius;
 • sustiprins tarptautinio planavimo gebėjimus su galimybe juos taikyti kituose projektuose – dalyviai prisidės prie naujų ES projektų rengimo;
 • išplės profesinio bendradarbiavimo tinklą;
 • pasidalys savo gerąja patirtimi;
 • atkreips didesnį dėmesį į tausojantį gamtą elgesį;
 • projekto dalyviai, demonstruodami patobulintas kompetencijas, parengs sklaidos straipsnius ir kvalifikacines programas suaugusiųjų švietėjams;

 

 

KA122-ADU – Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education

Development of competences of adult educators in the context of inclusive and intercultural EU values

 

Strategic 2023-2025 plan of Music school sets out activity priorities, emphasizes the release of creativity of adult learners, and the directions for increasing activities including the development of the diversity of inclusive education and the deepening of competences in an intercultural context. The goal of the strategic plan outlines the aspiration of adults for socio-cultural and international expression. It is planned to improve and expand adult programs, to create equal opportunities for everyone (to include).

The Internationalization Strategy of the school adheres to the principle that the quality of adult education and tolerance for cultural diversity must be improved. Based on the results of the needs survey and the goals set out in the Strategic Plan and the results foreseen in the directions for increasing operational efficiency, as well as the Erasmus+ quality standard, this project aims to implement the enrichment of adult arts education, based on intercultural experience. The aim of the project is to increase the intercultural and digital competences of adult educators in order to achieve effective inclusion of learners.

The goal is related to the strategic need of the Music school – to improve the quality of adult education, to take into account the individual/special needs of adult students.

Project activities: training and courses in Prague (Check Republic) and Cyprus; job shadowing in Athens (Greece).

Project results:

 • participants’ knowledge about European (Cypriot and Czech) culture, art history, integration of adults with special needs into the local community will expand;
 • participants will reinforce attitudes about the value of inclusion;
 • will learn to create integrated methods of various types of art (music, art);
 • will be able to compare the contexts of adult education and inclusion in EU countries;
 • will improve communication in a foreign language;
 • will deepen digital competences;
 • will consolidate research skills;
 • will strengthen international planning abilities with the possibility of applying them in other projects – participants will contribute to the preparation of new EU projects;
 • will expand the network of professional cooperation;
 • will share their good experience;
 • will pay more attention to environmentally friendly behavior;
 • project participants, demonstrating improved competences, will prepare dissemination articles and qualification programs for adult educators.