Norpdlus Adult projektas „Tradiciniai menai kaip priemonė, stiprinanti suaugusiųjų švietėjų socialinės įtraukties kompetencijas“

NPAD 2023/10349

Projekto koordinatorius – Alytaus muzikos mokykla (Lietuva, Alytus)

Projekto partneriai: Etnomuzikos asociacija (Latvija), Saarde švietimo fondas (Estija)

Projekto tikslas: ugdyti naujas socialiai įtraukias suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, siekiant padėti suaugusiems besimokantiems didinti meninį tarpasmeninį bendravimą per muzikinę veiklą; išplėsti organizacijos programas naujais įtraukiosios muzikos/meno kūrimo metodais; suaugusiųjų švietimą praturtinti tradiciniais menais paremtu tarpkultūriniu turiniu.

Veikla

Mokytojai mokysis ir dalysis gerąja patirtimi kursuose Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Jie bendraus, drauge improvizuos su vietos muzikantais, klausys paskaitų ir diskutuos, kaip dirbti su vyresnės kartos žmonėmis, aprašys, ką jie pastebėjo, kaip muzika padeda įsitraukti garbaus amžiaus senjorams į visuomenės gyvenimą ir išsiaiškins, kokias asmenines ir profesines savybes turi turėti suaugusiųjų švietėjas, dirbantis su tokiais besimokančiaisiais.

Projekto rezultatai 

Mūsų projekto rezultatai – suaugusiųjų švietėjų surinkta medžiaga apie savamokslius muzikantus, liaudies meistrų, šokėjų ir apie suaugusiųjų švietėjų psichologines problemas dirbant su įvairaus amžiaus žmonių grupėmis. Kvalifikaciniuose kursuose pateikti pranešimai bus bus dokumentuojami ir aprašyti, o muzikiniai pasirodymai bus filmuojami trumpuose vaizdo įrašuose.

Iš trijų kursų kiekvieno partnerio organizacijose bus sukurti 3 trumpi (2-3 min.) pranešimai, kurį suaugusiųjų švietėjai pristatys ir komentuos vėliau savo organizacijose. Projekto dalyviai sukurs strategines suaugusiųjų švietimo įtraukties gaires.

Netiesioginiai rezultatai – tarpkultūrinis bendradarbiavimas, užsienio kalbos, socialinės įtraukties įgūdžiai.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2196860504038030&set=pcb.2196859264038154

Norpdlus Adult project Traditional arts as a tool enhancing social inclusion competences of adult educators

Nb NPAD 2023/10349

Project coordinator – Alytus music school (Lithuania)

Project partners: Etnomusic association (Latvia), Saarde educational fond (Estonia)

Project aim: to develop new socially inclusive competences of adult educators in order to help adult learners’ increase artistical interpersonal communication through music activity; to expand the organization’s programs with new methods of inclusive music/arts making; to enrich adult education with intercultural content based on traditional arts.

Activity

Teachers will learn and share best practices in courses in Latvia, Estonia and Lithuania. They will communicate, improvise together with local musicians, listen to lectures and discuss how to work with the older generation, describe what they have observed, how music helps seniors to get involved in society, and find out what personal and professional qualities an adult educator should have working with such learners.

 Results

The results of our project are materials collected by adult educators about self-taught musicians, folk masters, dancers, and about the psychological problems of adult educators when working with groups of people of various ages. The presentations made in the qualification courses will be documented and described, and the musical performances will be filmed in short videos.

From the three courses, 3 short (2-3 min.) reports will be created in the organizations of each partner, which adult educators will present and comment on later in their organizations.

Indirect results – intercultural cooperation, foreign language, social inclusion skills.